Breaking Share-Si
Loading...

ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ต้องแจ้งข้อมูลการเลี้ยง ภายใน 23 ธ.ค. ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1 แสน

share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!
Share on Google Plus

Advertisements
Advertisements


คนเลี้ยงกุ้งต้องอ่าน ! ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ต้องแจ้งข้อมูลการเลี้ยง ภายใน 23 ธ.ค. ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1 แสน

ประมงจังหวัดเชียงใหม่ย้ำให้ผู้เลียงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องแจ้งข้อมูลการเลี้ยงหรือประกอบกิจการ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม ศกนี้ ฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน


นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลียงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องแจ้งข้อมูลการเลี้ยงหรือประกอบกิจการที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่งท้องที่ที่ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ โดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ประกอบการ มิได้มาแจ้งด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดั่งกล่าวจะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย

สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-810220, 053-328491
หรือ อีเมล fpo-chiangmai@dof.in.th

ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดเสวนาการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชีพด้านการประมงที่น่าสนใจ ณ คณะเทคโนโลยีทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่หมาบเลข 053-810220 และ 053-328491 E-mail: chiangmai@dof.in.th

ขอขอบคุณ และอ่านเนื้อหาได้ที่(ที่มาของข่าว) ->> http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=161102095942

Advertisements


Advertisements

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้นำไปอ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติม และควรต้องทราบว่า ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลทั่วๆ ไป ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับคนไข้ทุกๆคน

Advertisements

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

0 ความคิดเห็น

Share-Si.com : About me


share-si.com บทความดีๆ ข้อความโดนๆ แชร์ซิ !!!Blog Archive